ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

 

ΟΔΗΓΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»


                 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΑμΕΑ    Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες.
Αναθέτουσα αρχή    Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ανάκτηση    Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
ΑΠ    Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους µετρήσιµους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους.
Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό    Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
ΔΑ    Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Δημόσια Δαπάνη    Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τοµέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
Δημοσιονομική Διόρθωση    Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.
Δικαιούχος    Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.
ΕΕ    Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΜΕ    Ετήσια Μονάδα Εργασίας. Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, η για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης η εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
ΕΠ    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ.
ΕΠΕΑΑ    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
ΕΣΔΕΚ    Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης
ΕΣΠΑ    Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.
ΕΥΔ ΕΠΑΕ    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα»
Eυρωπαϊκή Επιτροπή    Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή)
ΕΦΔ    Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α) (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης.
ΕΦΕΠΑΕ    Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΕ).
€    Ευρώ.
ΠΣΚΕ    Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Παρατυπία    Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης.
ΠΔΕ    Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πράξη/Έργο ΕΠΕΑΑ    Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.
ΣΑΕ    Συλλογική Απόφαση Έργου.
ΣΔΕ    Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.
ΤΠΕ    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
ΥΠΑΣΥΔ    Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) και με την Υ.Α 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010).
Φορέας χρηματοδότησης    Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
Φορέας της Επένδυσης/Φορέας υλοποίησης    Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»    5

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    5

3. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    7

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    7

5. ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ    8

6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    9

7. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    10

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ    10

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    11

9.1 ΔΡΑΣΗ 1    11
       9.1.1  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ    12
       9.1.2  ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ    12
9.2 ΔΡΑΣΗ 2    13
       9.2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    17
       9.2.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    17
       9.2.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ    19

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    20
10.1 Πρώτο στάδιο:     Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης  
        υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»    20
10.2 Δεύτερο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων - 
        Επιλεξιμότητα    21

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΤΑΞΗ    29

12. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    30

13. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ    34

13.1 Εκθέσεις προόδου έργων – πιστοποίηση    34
13.2 Πιστοποίηση δαπανών νέας θέσης εργασίας    34
13.3 Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου    34

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ    35

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    35
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές, προς αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε μία προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης και των συνεπειών της.
Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στα παρακάτω:

 • Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 • Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.
Επιδίωξη και ζητούμενο είναι, αφενός μεν η αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών μιας κρίσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 51 του ΕΚ 1083/2006, αφετέρου δε η δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών που υφίστανται τις συνέπειες, έτσι ώστε να ανακτήσουν μια δυναμική και να επανενταχθούν τόσο στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, επισημαίνονται τα κάτωθι γεγονότα:
Η Ελλάδα την παρούσα στιγμή βρίσκεται στο μέσον μιας βαθιάς δημοσιονομικής και αναπτυξιακής κρίσης, η οποία έχει επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Βασικά δεδομένα σχετικά με την έκταση της κρίσης είναι τα κάτωθι:

 • Έλλειμμα 10,5% του ΑΕΠ και Δημόσιο χρέος ύψους  328 δις € (στοιχεία 2010).
 • Μείωση του ΑΕΠ κατά 4,5% και 3,5% (πρόβλεψη) για τα έτη 2010 και 2011.
 • Ανεργία της τάξης του 15,5%, και με ποσοστά που αγγίζουν το 31% στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών.
 • Ισχυρός περιορισμός της ρευστότητας, λόγω μείωσης ιδιωτικών καταθέσεων στις τράπεζες και αδυναμία των Ελληνικών τραπεζών να  χρηματοδοτηθούν από την ελεύθερη τραπεζική αγορά.

Τα παραπάνω καθιστούν δύσκολη την επιβίωση των Ελληνικών ΜΜΕ. Η συχνότητα με την οποία κλείνουν οι νέες Ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως συνέπεια την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης σε αυτές, περιλαμβανομένων και των θέσεων απασχόλησης των επιχειρηματιών.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες (ΕΒΕΑ, ΙΟΒΕ), όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν πληγεί και δεχθεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στο χώρο των επιχειρήσεων η μεταποίηση έχει επηρεαστεί αρνητικά, ιδιαίτερα στην  συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αρχικών σταδίων λειτουργίας .
Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων επηρεάζονται και ταυτόχρονα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανάκαμψη και το ύψος της ανεργίας. Επηρεάζεται έτσι, τόσο η επιχειρηματικότητα όσο και η απασχόληση.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει επηρεαστεί αισθητά από την οικονομική κρίση ξεπερνά το 80%.
Το 2009 ο περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας είχε εντοπιστεί στις κατασκευές και στη βιομηχανία, ενώ το 2010 επεκτάθηκε στους κλάδους του εμπορίου όσο και άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι δημιουργούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.
Περισσότερο ευάλωτες εμφανίζονται οι μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ σε επίπεδο κλαδικής ανάλυσης εμφανίζεται η επιρροή στους κλάδους της ένδυσης - υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές, εκδόσεις - εκτυπώσεις.
Καταγράφεται πτώση της δραστηριότητας κυρίως από νέους επίδοξους επιχειρηματίες και ως κύρια αιτία (46%) για την αναστολή προκρίνεται η έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πλήττονται αισθητά από την κρίση καταγράφεται ολοένα και μεγαλύτερος.
Τα βασικά στοιχεία που καταγράφονται ως επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις είναι:

 • Η αρνητική επίδραση της οικονομικής πολιτικής.
 • Άνοδος της φορολογίας των κερδών.
 • Έλλειψη κεφαλαίων και αύξηση του κόστους των κεφαλαίων.
 • Η μείωση του τζίρου αποτελεί καθολικό πρόβλημα, αφού μειώθηκε το 2009 σε σχέση με το 2008 κατά 1/3 περίπου. Ζημιά εμφανίζεται το 38% του συνόλου με μεγαλύτερη συχνότητα στις μικρότερες επιχειρήσεις.
 • Η καθυστέρηση πληρωμής από τους πελάτες αναδεικνύεται σε σημαντικό πρόβλημα.
 • Η πτώση του τζίρου και η έλλειψη ρευστότητας προκαλούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Το 40,6% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, το 35% καθυστερεί τις πληρωμές προς τους προμηθευτές, 23% δυσκολεύεται να πληρώνει έγκαιρα τα ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και οι τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.
 • Το 26% των επιχειρήσεων μείωσαν το προσωπικό τους κατά τουλάχιστον ένα άτομο σε σχέση με το 2009. Και το 43% όσων απασχολούν προσωπικό δηλώνει ότι θα το μειώσει το επόμενο διάστημα και αυτό θα συμβεί σχετικά περισσότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
 • Το 40% εκτιμά ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό που να κινδυνεύει με κλείσιμο της επιχείρησης. Τα υψηλότερα ποσοστά γι’ αυτή την εκτίμηση εμφανίζονται στις μικρότερες επιχειρήσεις.

3. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει:

 • Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
 • Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. 

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

ΔΡΑΣΗ 2

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 72.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής:

Α/Α    ΚΛΙΜΑΚΑ    ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. (ευρώ)
1    8 Περιφέρειες  Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)    53.443.299 €
2    Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας)    18.556.701 €
    ΣΥΝΟΛΟ    72.000.000 €

 
Για τη  Δράση 1 διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 36.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής:

Α/Α    ΚΛΙΜΑΚΑ    ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. (ευρώ)
1    8 Περιφέρειες  Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)    26.721.649 €
2    Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας)    9.278.351 €
    ΣΥΝΟΛΟ    36.000.000 €

Για τη Δράση 2 διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 36.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής:

Α/Α    ΚΛΙΜΑΚΑ    ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. (ευρώ)
1    8 Περιφέρειες  Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)    26.721.649 €
2    Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας)    9.278.351 €
    ΣΥΝΟΛΟ    36.000.000 €

Δύναται να υπάρξει μεταφορά πόρων από τη μία δράση στην άλλη, σε περίπτωση μη κάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

5. ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  Για τις Δράσεις 1 και 2, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.
Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

 6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η νομική βάση  του προγράμματος είναι:

 • Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) (OJ L 379/5 / 28.12.2006).
 • Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (OJ L 371/1 / 27.12.2006).
 • Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999.
 • Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Ο Νόμος 3614/2007 (Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013) (ΦΕΚ 267/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 153Α).
 • Η ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β) και ΥΑ 2802/ΕΥΘΥ 1212(ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010).
 • Η με αριθ. C (2008) 6479/3-11-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
 • Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 15188/3968/15-4-2011 (ΦΕΚ 915/20-5-2011) που αφορά το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.
 • Το Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α’ 8-5-1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
 • Η Υ.Α. με α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων» όπως ισχύει.
 • Η με Α.Π. 19020/ΕΥΣ 2141 ΦΕΚ 949/24-5-2011 Υ.Α εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
 • Η με Α.Π. ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23-6-2009 Εγκύκλιο για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στη γενικότερη φιλοσοφία του προγράμματος τίθεται ως προτεραιότητα  η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και την αύξηση της προσβασιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα  θα πρέπει να  λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (OJ L 210/25 / 31.7.2006).

Επισημαίνεται ότι:
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτημα του Κανονισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

7. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)  σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:

 • Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης.
 • Προβολή και προώθηση του Προγράμματος με την συνδρομή του ΕΦΕΠΑΕ και υπό την εποπτεία της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων (βλ. Συνημμένο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής).
 • Συγκριτική αξιολόγηση (με χρήση αξιολογητών του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ).
 • Έκδοση αποφάσεων ένταξης.
 • Δημοσιοποίηση και αποστολή των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους.

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1 ΔΡΑΣΗ 1

Η Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. συνημμένο Παράρτημα 1 κεφ. 2).
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
 • Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 • Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
 • Πλανόδιες επιχειρήσεις.
 • Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 • Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
 • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

   
9.1.1  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α    Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης    Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1.    ΕΝΟΙΚΙΑ    50%
2.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ    40%
3.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    10%
4.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)    10%
5.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ     5%
6.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ    20%
7.    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ    5%
8.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    10%
9.    ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)     15.000 €
•    Τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης.
•    Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός σε κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο.

Ανάλυση δαπανών (βλ. συνημμένο Παράρτημα ΙΙ)
   
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

9.1.2  ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο  20.000 €.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη).
Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης μετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου από τον ΕΦΕΠΑΕ, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

9.2 ΔΡΑΣΗ 2

Η δράση  αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

1) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιεχόμενο ενέργειας
- Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Το υποβαλλόμενο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης, διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης για συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στα κριτήρια αξιολόγησης, θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει  τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικών πεδίων:

 • Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, αναδιάρθρωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων-προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους).
 • Άλλα θέματα που προκύπτουν από το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης.

2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Περιεχόμενο ενέργειας

Κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης.

Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό και οριζόντια θέματα, όπως:

 • Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
 • Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
 • Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Ο τίτλος του προγράμματος
 • Ο σκοπός του προγράμματος
 • Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
 • Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος
 • Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
 • Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρία-πρακτική)

Η κατάρτιση  θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα,  οι χώροι  διεξαγωγής της  θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
 • Να μην είναι υπόγειοι
 • Να διαθέτουν καλό αερισμό
 • Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
 • Να  διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λ.π.
 • Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
 • Να είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ, όπου απαιτείται.

Εκπαιδευτικοί Όροι 
Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1.5188/3968/15-4-2011 (ΦΕΚ 915/20-5-2011) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».
Η θεωρητική κατάρτιση  υλοποιείται εκτός ωρών εργασίας και στους ωφελούμενους καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα  5€ ανά ώρα κατάρτισης.
Όταν η πρακτική άσκηση υλοποιείται εντός ωρών εργασίας και εντός της επιχείρησης, τότε καταβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε καταρτιζόμενο το μέσο ωριαίο κόστος του προγράμματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αναλογία του ωρομισθίου του καταρτιζόμενου, η αμοιβή της επιχείρησης και του ΚΕΚ.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, (εκτός των τομέων που αναφέρονται στο κεφ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης (βλ. Παράρτημα Ι με συνημμένο πίνακα ΚΑΔ). Η δραστηριότητα της επιχείρησης προσδιορίζεται από τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του Έντυπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης και από την επεξήγηση αυτού του κωδικού, που παραπέμπει σε έναν από τους προαναφερόμενους κλάδους. Σε περίπτωση που ο κωδικός 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης είναι κενός, χρησιμοποιείται αντί αυτού ο κωδικός 705 του ίδιου εντύπου.
 • Να απασχολούν 5 εργαζόμενους (5 ΕΜΕ) και άνω.
 • Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 • Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια, και
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κεφάλαιο Α, παράγραφος 5).
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει  η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση  μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με το N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) άρθρο 2 παρ. 2 και 3:
Ως «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης», νοείται κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, και
Ως «εκ περιτροπής απασχόληση» θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.
 • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).


 
9.2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:

Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στα πλαίσια του προτεινόμενου ολοκληρωμένου  σχεδίου παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης  ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000€.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

9.2.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
1. Υπηρεσίες Συμβούλων
2. Ενέργειες Κατάρτισης
3. Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:
1. Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς).
Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας,  ή προσωπικού ή  σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτών των δαπανών συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εξειδικευμένων φορέων /επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, που παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση.
H αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως εξής: 150 ευρώ ανά εργαζόμενο (x) επί το συνολικό αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 750 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.  
Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη (ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή συμμετεχόντων, λοιπά έξοδα).

2. Ενέργειες Κατάρτισης
Επιλέξιμες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόμενες στο Ενιαίο  Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:
Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Δαπάνες καταρτιζομένων  (Αμοιβές καταρτιζομένων)
Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού)

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος     κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαέξι (16,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
- στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης, λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο, το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης. Ο ΕΦΕΠΑΕ εκδίδει στη συνέχεια  απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους, το αργότερο μέχρι την εξέταση της  αίτησης αποπληρωμής και πριν την πληρωμή της τελευταίας δόσης.

3. Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας
Για τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης και μέχρι δύο (2) μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του τελευταίου προγράμματος κατάρτισης. 
Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων, ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις «Οδηγό υλοποίησης» όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωμής κλπ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (Παρ.2 του αρ. 11 του ΕΚ 1081/2006):
Α) ανακτήσιμος ΦΠΑ,
Β) τόκοι επί χρεών,
Γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων,

9.2.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.  
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει νέα/ες θέση/εις εργασίας (1 ΕΜΕ) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης  και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον δικαιούχο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης μετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου από τον ΕΦΕΠΑΕ, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα για τις Δράσεις 1 & 2, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

10.1 Πρώτο στάδιο:     Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η ……………… και η καταληκτική η ……………….. 

Πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
•    του ΥΠΑΑΝ (www.ypoian.gr),
•    της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•    του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
•    ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis )
•    των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα VI).

Προσοχή: Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων.

Για την υποβολή πρότασης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.


ΔΡΑΣΗ 1:     «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και         νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Η αίτηση για συμμετοχή  υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η αίτηση περιλαμβάνει την περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του υποψηφίου και επέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 1, κεφ. Α’) προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, η πρόταση απεντάσσεται.
    ΔΡΑΣΗ 2:     «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη  των             επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων                 συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την             τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής         στην αγορά εργασίας»


Η αίτηση για συμμετοχή  υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η αίτηση περιλαμβάνει την περιγραφή του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης της επιχείρησης και επέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 2, κεφ. Α’) προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, η πρόταση απεντάσσεται.

10.2 Δεύτερο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων - Επιλεξιμότητα

ΔΡΑΣΗ 1:     «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και         νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για την επιλογή των τελικά εντασσόμενων επιχειρήσεων γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά, με βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα, από το ελάχιστο έως το μέγιστο οριζόμενο όριο κάθε κριτηρίου, και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Η τελική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)
Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:
1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1)  και
2. Το ότι ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του ανέργου ή του νέου επιχειρηματία. (κριτήριο Α2)

Η ορθότητα των στοιχείων (νομιμοποιητικά έγγραφα και η επιλεξιμότητα δαπανών, θα επιβεβαιωθεί κατά τον έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και ελέγχου της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Τονίζεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο σχετικό με το επιχειρηματικό σχέδιο πέραν αυτών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.

2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις.

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους  εθνικούς  και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.

3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε πρώτο στάδιο πριν την ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20%

1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης.    Συντελεστής: 50% 

Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης, ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά  της προκήρυξης. (κριτήριο Γ1)
Μια απόλυτα σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης καθώς και των παραγόντων που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παίρνει βαθμό 5 ή 4.  Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.


2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του  αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας.    Συντελεστής: 50%
Συμβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», εντός του οποίου εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης και στη στόχευση του προγράμματος. (κριτήριο Γ2)

Οι προτάσεις που κατατίθενται από ομάδες ατόμων, θα βαθμολογούνται με μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με τον αριθμό των ανέργων που συμμετέχουν.

≥ 4 ανέργων,           5 βαθμοί      
3 άνεργοι,             4 βαθμοί
2 άνεργοι,             3 βαθμοί
1 άνεργος,             2 βαθμοί
Λειτουργούσα επιχείρηση,    1 βαθμός


Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ -  Συντελεστής: 80%

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    Σχετική βαρύτητα
ΟΜΑΔΑ Α΄    Κριτήρια αξιοπιστίας επιχειρηματικού φορέα και επιχειρηματικού σχεδίου     40%
1    Προσόντα μετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – εμπειρία)    50%
1.1    Επίπεδο Εκπαίδευσης    Μεταπτυχιακές σπουδές: 4,0
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ): 3,0
Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ.ΙΕΚ): 2,0
Λύκειο: 1,5
Βασική Εκπαίδευση: 1,0
1.2    Εργασιακή Εμπειρία    Πάνω από 10 έτη και Συναφής με το
αντικείμενο του έργου: 4,0 
Από 5-10 έτη και Συναφής με το
αντικείμενο του έργου: 3,5 
Από 0-5 έτη και Συναφής με το
αντικείμενο του έργου: 3,0 
Πάνω από 10 έτη και Μη Συναφής: 3,0
Από 5-10 έτη και Μη Συναφής με το
αντικείμενο του έργου: 2,5 
Από 0-5 έτη και Μη Συναφής με το
αντικείμενο του έργου: 2,0 
Χωρίς εμπειρία / χωρίς τεκμηρίωση: 0
1.3    Επαγγελματική κατάρτιση    Υπάρχουσα και συναφής: 2,0
Υπάρχουσα μη συναφής: 1,0
Δεν υπάρχει / δεν τεκμηριώνεται: (0)
2    Βιωσιμότητα σχεδίου    50%
2.1    Προβλεπόμενη βιωσιμότητα της επιχείρησης για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012, 2013 και 2014.
    Προβλεπόμενος Κύκλος εργασιών
Έστω α,β,γ οι κύκλοι εργασιών της επιχείρησης τις διαχειριστικές χρήσεις (2012, 2013 & 2014 αντιστοίχως)
Ρ1=(β-α)/α,     Ρ2=(γ-β)/β   και  Ρτελ=(Ρ1+Ρ2)/2
•    Αν Ρτελ≤0 ,         0 βαθμοί
•    Αν 0•    Αν 5%•    Αν 10%•    Αν 15%•    Αν 20%        Προβλεπόμενα Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
Αξιολογείται ο μέσος όρος Μ του μεγέθους (κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων) / (κύκλος εργασιών) για τις διαχειριστικές χρήσεις (2012, 2013 & 2014 αντιστοίχως).
Έστω δ,ε,ζ οι τιμές του μεγέθους (κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων) / (κύκλος εργασιών) τις διαχειριστικές χρήσεις (2012, 2013 & 2014 αντιστοίχως).
Μ=(δ+ε+ζ)/3
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση ζημίας  τα μεγέθη δ, ή ε, ή ζ έχουν αρνητικό πρόσημο.
•    Αν Μ≤0 ,         0 βαθμοί
•    Αν 0•    Αν 5%•    Αν 10%•    Αν 15%•    Αν 20%ΟΜΑΔΑ Β΄    Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα και την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου    60%
1    Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη)    40%
   

Βαθμός ανταγωνισμού με άλλες επιχειρήσεις

 • Μικρός
 • Σημαντικός
 • Πολύ έντονος 

1η επιλογή=5
2η επιλογή=2,5
3η επιλογή=0
   

Ανάπτυξη κλάδου (τελευταία 5 έτη)

 • Συνεχής άνοδος
 • Στασιμότητα
 • Συνεχής πτώση

1η επιλογή=5
2η επιλογή=2,5
3η επιλογή=0


2    Αύξηση της απασχόλησης    60%
    Νέα Θέση Εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.)    10

Όλες οι προτάσεις, που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν βαθμολογία από (50,0) και άνω, μετά την εφαρμογή ανάλογων ομάδων κριτηρίων είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Βαθμολογία κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών
Βαθμολογία κριτηρίου Γ = { ( (Γ1*50%)+(Γ2*50%) ) * 20} * 20%
Βαθμολογία κριτηρίου Δ=
=[ {( (Α1*50%)+(Α2*50%) )*40%} +( (Β1*40%)+(Β2*60%) ) * 60% }* 10 ] *80%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ + ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ

 
ΔΡΑΣΗ 2:     «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη  των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για την επιλογή των τελικά εντασσόμενων επιχειρήσεων γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά, με βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα, από το ελάχιστο έως το μέγιστο οριζόμενο όριο κάθε κριτηρίου, και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Η τελική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται ως εξής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Πληρότητα  της υποβαλλόμενης  αίτησης.

 Εξετάζεται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της  ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και   η πληρότητα των συνημμένων ηλεκτρονικά αρχείων.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του προτεινόμενου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο - Θεματολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία:
α) εξωτερικού Συμβούλου εκπόνησης-εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προσαρμογής (εκτός και αν αυτό εκπονηθεί - εφαρμοστεί εσωτερικά),
β) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της Κατάρτισης και
γ)τα στοιχεία για τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (εφόσον αιτείται).

2. Τήρηση βασικών προϋποθέσεων
Καταρχήν επιλέξιμες είναι όσες προτάσεις καλύπτουν και τα 3 κριτήρια  επιλεξιμότητας (ON/OFF).

Α/Α    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ    ΝΑΙ    ΟΧΙ
1    Επιλεξιμότητα ΚΑΔ (βλέπε συνημμένο Παράρτημα Ι)       
2    Ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης πριν τη 1/1/2011       
3    Απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ατόμων με σχέση εξαρτημένης εργασίας (5 ΕΜΕ)       

3. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.

2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις.

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους  εθνικούς  και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.

3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε πρώτο στάδιο πριν την ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20%

1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης.    Συντελεστής: 50% 

Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης, καθώς και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της κρίσης στην επιχείρηση.

Μια απόλυτα σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης καθώς και των παραγόντων που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παίρνει βαθμό 5 ή 4.  Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.


2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του  αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας.    Συντελεστής: 50%

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους  του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας/θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξεων και η ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.

Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις επιχειρήσεις, και συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και αλλαγές στην οργάνωση τους σε τομείς, στους οποίους δίνει έμφαση το πρόγραμμα, θα βαθμολογούνται με μεγάλο βαθμό (5, 4 ή 3). Σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της πρότασης. Σε άλλη περίπτωση θα λαμβάνει μικρή βαθμολογία ( 2, 1 ή 0).


 
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ -  Συντελεστής: 80%

ΟΜΑΔΑ Α
Εξετάζεται η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης  για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009, 2010, ή των ετών λειτουργίας της επιχείρησης, με κατεύθυνση ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τις πλέον προβληματικές πορείες.
Συντελεστής: 20%

1.   Κύκλος εργασιών – Συντελεστής 50%
Έστω α,β,γ οι κύκλοι εργασιών της επιχείρησης των διαχειριστικών χρήσεων (2008, 2009 & 2010 αντιστοίχως)
Για επιχειρήσεις με 3 και άνω έτη λειτουργίας
Ρ1=(β-α)/α,     Ρ2=(γ-β)/β   και  Ρτελ=(Ρ1+Ρ2)/2
Για επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες χρήσεις (α=0)
Ρτελ=Ρ2
Για επιχειρήσεις με 1 κλεισμένη χρήση (α=0, β=0)
Ρτελ=0
•    Αν Ρτελ>0 ,             0 βαθμοί
•    Αν 0≥Ρτελ>-5% ,         1 βαθμός
•    Αν -5%≥Ρτελ>-10% ,         2 βαθμοί
•    Αν -10%≥Ρτελ>-15% ,     3 βαθμοί
•    Αν -15%≥Ρτελ>-20% ,     4 βαθμοί
•    Αν -20%≥Ρτελ ,         5 βαθμοί

2. Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων – Συντελεστής 50%
Αξιολογείται ο μέσος όρος Μ του μεγέθους (κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων)/ (κύκλος εργασιών) κατά τα έτη αναφοράς (2008, 2009 & 2010).
Έστω δ,ε,ζ οι τιμές του μεγέθους  (κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων)/ (κύκλος εργασιών) κατά τα έτη αναφοράς (2008, 2009 & 2010).
Για επιχειρήσεις με 3 και άνω έτη λειτουργίας
Μ=(δ+ε+ζ)/3
Για επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες χρήσεις (δ=0)
Μ=(ε+ζ)/2
Για επιχειρήσεις με 1 κλεισμένη χρήση (δ=0, ζ=0)
Μ=ζ
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση ζημίας  τα μεγέθη δ, ή ε, ή ζ έχουν αρνητικό πρόσημο.
•    Αν Μ>0 ,         0 βαθμοί
•    Αν 0≥Μ>-5% ,     1 βαθμός
•    Αν -5%≥Μ>-10% ,     2 βαθμοί
•    Αν -10%≥Μ>-15% ,     3 βαθμοί
•    Αν -15%≥Μ>-20% ,     4 βαθμοί
•    Αν -20%≥Μ,         5 βαθμοί

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλεισμένη διαχειριστική χρήση βαθμολογούνται με 0 βαθμούς.
  
ΟΜΑΔΑ Β’

1. Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής - Συντελεστής: 30%

Εξετάζεται η πληρότητα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των ωρών κατάρτισης που προτείνονται ανά καταρτιζόμενο.

Υπολογισμός: Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο = (Σύνολο Ανθρωποωρών κατάρτισης / σύνολο καταρτιζομένων).
Έστω Ω ο μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο:
•    Αν 30 ≤ Ω ≤ 60,     βαθμός 1
•    Αν 61 ≤ Ώ ≤ 120,    βαθμοί 2
•    Αν 121 ≤ Ω ≤ 180,     βαθμοί 3
•    Αν 181 ≤ Ω ≤ 240,     βαθμοί 4
•    Αν 241 ≤ Ω ≤ 300,     βαθμοί 5

ΟΜΑΔΑ Γ’

1. Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου - Συντελεστής: 25%

Εξετάζεται η πληρότητα του Εκπαιδευτικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

Συνάφεια εκπαιδευτικού προγράμματος με τους στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης.

Με υψηλό βαθμό (5, 4) θα βαθμολογούνται οι προτάσεις οι οποίες κρίνονται επαρκείς ως προς το κάθε επιμέρους κριτήριο. Αντίστοιχα όταν η συγκεκριμένη πρόταση είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο θα βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Όταν η συγκεκριμένη πρόταση είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).

ΟΜΑΔΑ Δ’

1. Δημιουργία νέας/ων θέσεων εργασίας - Συντελεστής: 25%
Με υψηλό βαθμό (5) θα βαθμολογούνται οι προτάσεις οι οποίες εμπεριέχουν την δημιουργία Νέας Θέσης Εργασίας τουλάχιστον μίας (1) Ετήσιας Μονάδας Εργασίας (ΕΜΕ).

Όλες οι προτάσεις, που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν βαθμολογία από (50,0) και άνω, μετά την εφαρμογή ανάλογων ομάδων κριτηρίων είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Βαθμολογία κριτηρίων σε κλίμακα 100 βαθμών
Βαθμολογία κριτηρίου Γ = { ( (Γ1*50%)+(Γ2*50%) )* 20} * 20%
Βαθμολογία Κριτηρίου Δ =
= [ {  { ( (Α1*50%)+(Α2*50%) )*20%}+(Β1*30%)+(Γ1*25%)+(Δ1*25%) }*20]*80%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ + ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΤΑΞΗ

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 1 και των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης στη Δράση 2,  διενεργείται από έναν αξιολογητή του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται στην ΕΥΔ/ΕΠΑΕ τον πίνακα κατάταξης που περιλαμβάνει τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση επιχειρήσεις για έγκριση και έκδοση της απόφασης ένταξης.
Για την εισήγηση της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, προς τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, της ένταξης των έργων ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης, μπορούν να συστήνονται με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα ομάδες εργασίας από στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΑ με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας στο έργο της.

•    Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης  μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.
•    Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
Α) Για τη Δράση 1 θα εντάσσονται όλες οι προτάσεις που ισοβαθμούν.
Β) Για τη Δράση 2 θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης της 
     επιχείρησης (προτεραιότητα θα έχουν οι επιχειρήσεις με   
     μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης).
•    Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο του φυσικού φακέλου των ενταγμένων προτάσεων υπάρξουν απεντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων, θα εντάσσονται οι επόμενες σε βαθμολογία προτάσεις. 
•    Η σχετική απόφαση δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά. Ακολούθως, ενημερώνονται όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τόσο για την ένταξη τους όσο και για τους λόγους απόρριψής τους. Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημερώνονται εγγράφως από τον ΕΦΕΠΑΕ εντός 20 ημερών από την δημοσιοποίηση της σχετικής Απόφασης. Στην ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψης τους.
•    Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει την απόφαση ένταξης. Στην απόφαση ένταξης θα περιλαμβάνεται τεχνικό παράρτημα με σαφή και  αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, το συνολικό προϋπολογισμό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησής του, την παρακολούθηση και τον έλεγχο από τον ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ, τις σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο του έργου, τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς για την χορήγηση της ενίσχυσης, τις κυρώσεις, τους όρους τήρησης των δικαιολογητικών και των παραστατικών που αφορούν στο έργο και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια.
•    Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
•    Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίνονται, συμφωνούν πως η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση     της επωνυμίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού     της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ’ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

12. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ 1:     «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και         νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ Αίτηση Ολοκλήρωσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
•    Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης που αφορούν σε επιλέξιμες δαπάνες (π.χ λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, κλπ.).
•    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του επιχειρηματία.
•    Αντίγραφο θεωρημένων καταστάσεων της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να αποδεικνύεται η νέα θέση εργασίας.
•    Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) των τριμήνων της υλοποίησης του σχεδίου.


ΔΡΑΣΗ 2:     «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη  των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων  συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Δικαιολογητικά  Έναρξης Υλοποίησης του  Προγράμματος
Στη φάση έναρξης και υλοποίησης  του Προγράμματος η επιχείρηση καλείται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου (θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ), για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Στην περίπτωση που το σχέδιο εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται στην επιχείρηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τον ορισμό τους.

Για τις Δράσεις κατάρτισης
Μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, συμπληρώνονται και υποβάλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ τα ακόλουθα (Βλέπε Παράρτημα VII, κεφάλαιο Α’):
1. Δήλωση – Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του.
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας -πρακτικής), στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής για τη θεωρία με τον αναπληρωτή του.
3. Κατάσταση, με το Ονοματεπώνυμο και το προφίλ των καταρτιζομένων ανά  πρόγραμμα κατάρτισης.
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
6. Πριν την έναρξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, η  επιχείρηση υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω:
•    Συμφωνητικό Συνεργασίας, σε περίπτωση υλοποίησης της πρακτικής σε συνεργαζόμενη  επιχείρηση.
•    Κατάσταση εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης.
•    Κατάσταση Φορέων υλοποίησης πρακτικής άσκησης.
•    Κατάσταση κατανομής καταρτιζομένων ανά Φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.


Δικαιολογητικά κατά την Υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης

Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να τηρούνται στον τόπο  υλοποίησης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών της έναρξης υλοποίησης των προγραμμάτων και τα κάτωθι (Βλέπε Παράρτημα VII, κεφάλαιο Β’):
1. Δελτίο παρουσίας καταρτιζομένων και δελτίο παρουσίας εκπαιδευτών θεωρίας.
2. Πίνακας διδασκόμενης ύλης, όπου θα αναγράφεται η διδασκόμενη ύλη και η ημέρα κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο οποίος θα αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της κατάρτισης.

Στον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις ή ΚΕΚ), θα τηρούνται τα κάτωθι (Βλέπε Παράρτημα VII, κεφάλαιο Β’):
α) Δελτίο παρουσίας εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Έντυπο ΕΕ3)
β) Δελτίο παρουσίας καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης (Έντυπο ΕΕ4).
Όλα τα δικαιολογητικά θα τηρούνται ανά πρόγραμμα κατάρτισης (κοινά δικαιολογητικά θα τηρούνται σε αντίγραφα σε όλους τους φακέλους όπου απαιτείται π.χ. επιμερισμός τιμολογίων με δαπάνες που αφορούν πάνω από ένα πρόγραμμα, αμοιβές συνεργατών κλπ).
Οι Δικαιούχοι, θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Μετά τη λήξη της κατάρτισης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να δώσει σε κάθε καταρτιζόμενο, που ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατάρτιση, Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης του ΚΕΚ  και από τον Υπεύθυνο του προγράμματος της Επιχείρησης.


 
Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος

Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ Αίτηση Ολοκλήρωσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά (Βλέπε Παράρτημα VII, κεφάλαιο Γ’):

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν.

Για τις Δράσεις κατάρτισης:

 • Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης.
 • Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης.


Επίσης, για το σύνολο του Προγράμματος υποβάλλει:

 • Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων σε σχέση με τους δείκτες και τους επιδιωκόμενους στόχους του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης.
 • Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά:

Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Εάν το σχέδιο προσαρμογής εκπονηθεί από εξειδικευμένους φορείς / επιχειρήσεις συμβούλων ή από ειδικούς επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, ο φορέας θα προσκομίσει στην επιχείρηση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την επιχείρηση.
 • Εάν το σχέδιο εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται στην επιχείρηση, για την δαπάνη θα προσκομιστεί κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης που συμμετείχε στη σύνταξη του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, μαζί με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για κάθε άτομο που θα εκδώσει η επιχείρηση (σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.).

Για  τις Δράσεις κατάρτισης:

ΑΜΟΙΒΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο φορέας κατάρτισης εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, με την αμοιβή του όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και για τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό –θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ- μεταξύ επιχείρησης και ΚΕΚ.

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία ανέρχεται σε 5€ /ώρα κατάρτισης και καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους από την επιχείρηση με την έκδοση απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, με κρατήσεις που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.
 • Αποδεικτικά καταβολής Εκπαιδευτικού  επιδόματος στους καταρτιζόμενους.
 • Αποδεικτικά μετακίνησης-διαμονής και διατροφής των καταρτιζομένων, εάν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές δαπάνες (τιμολόγια-δελτία αποστολής).
 • Η υλοποίηση της πρακτικής εντός επιχείρησης και εντός ωρών εργασίας πιστοποιείται:
  • με την προσκόμιση συγκεντρωτικής κατάστασης,  στην οποία θα απεικονίζονται οι ώρες πρακτικής άσκησης ανά καταρτιζόμενο και
  • με μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων - καταρτιζομένων  συνοδευόμενες από πίνακα στον οποίο θα απεικονίζεται το ωρομίσθιο ανά καταρτιζόμενο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για κάθε δαπάνη που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση τιμολογίων  - δελτίων αποστολής, που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ( π.χ. γραφική ύλη , υλικά εκπαίδευσης )  ή υποστηρικτικών εγγράφων ( π.χ. αποσβέσεις εξοπλισμού).
Επιπλέον παραστατικά :

 • Αποδεικτικά αμοιβής Εκπαιδευτών (Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης-μισθοδοτικές καταστάσεις), απόδοση φόρου και ασφαλιστικών εισφορών όπου υπάρχουν, Α.Π.Δ. για τις ασφαλιστικές εισφορές, (ΠΔ) προσωρινή δήλωση και Διπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ για τους φόρους.


Η έκδοση παραστατικών και εξόφληση αυτών θα πρέπει να γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου. Οι αποδόσεις στο ΙΚΑ και στη Δ.Ο.Υ. των κρατήσεων από τους Δικαιούχους, πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα.
Όλα τα παραστατικά, σχετικά με την αποπληρωμή του προγράμματος, πρέπει να  είναι εξοφλημένα.
Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής, θα συνοδεύονται από εξοφλητικές αποδείξεις. Για την αμοιβή εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και φορέων υλοποίησης απαιτούνται αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης ή τιμολόγια και παραστατικά εξόφλησης.
Τα τιμολόγια-δελτία αποστολής σχετικά με τη διατροφή είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση, σε όλες τις περιπτώσεις, γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι Δικαιούχοι είναι απαραίτητο :

 • να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν στο Πρόγραμμα,
 • να εφαρμόζουν την Ελληνική Νομοθεσία, σύμφωνα με τον ΚΒΣ,
 • να καταχωρούν τις δαπάνες του Προγράμματος με σαφή και διακριτό τρόπο.

 
13. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

13.1 Εκθέσεις προόδου έργων – πιστοποίηση

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων (πιστοποιήσεις) γίνεται μέσω Διοικητικών ή/και επιτόπιων επαληθεύσεων του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν αιτήματος πιστοποίησης του δικαιούχου.

 • Το περιεχόμενο των εκθέσεων προόδου/ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε έκθεση προόδου, θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
 • Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 • Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης).
 • Κάθε έκθεση προόδου/ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης, όσον αφορά στην υλοποίηση του έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ συντάσσει βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ΠΣΚΕ και εν συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν, αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν και τα συνολικά στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση του έργου.
13.2 Πιστοποίηση δαπανών νέας θέσης εργασίας

Η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται έπειτα από πιστοποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.
 
13.3 Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου

Το αίτημα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης.
Μη υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση δημιουργίας νέας/ων θέσης/ων εργασίας απαιτείται και έλεγχος  διατήρησης αυτής τουλάχιστον (12) μήνες από την ημερομηνία της πρόσληψης. Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους στο 100% των περιπτώσεων.

Σε περίπτωση που ο παραπάνω όρος δεν τηρηθεί, η επιχείρηση επιστρέφει εντόκως την αναλογούσα Δημόσια Χρηματοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης (άρθρα 7 έως 15 της ΥΠΑΣΥΔ).

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, εφόσον με την αιτούμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη και τα κριτήρια βαθμολόγησής του.
Σημειώνεται ότι, δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης.
Το σύνολο των τροποποιήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το 20% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού (να είναι δηλαδή κατώτερο του 80% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού).
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στον ΕΦΕΠΑΕ, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ/ΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να δικαιολογείται ειδικώς και επαρκώς ως προς την αναγκαιότητα της τροποποίησης και την τεκμηρίωση της μη αλλοίωσης των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί.

Η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης και γνωμοδοτεί για την απόρριψη ή αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης. Η τροποποιητική απόφαση εκδίδεται από την  ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει ή απορρίπτει, τυχόν αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στη Πράξη και αφορούν σε αλλαγές ήσσονος σημασίας που αναφέρονται περιοριστικά σε:
•    Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελέτης.
•    Αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αλλαγή του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ή μεταβολή της νομικής μορφής της επιχείρησης.
•    Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και της σκοπιμότητας των δαπανών.

Οι ανωτέρω αλλαγές, τις οποίες εγκρίνει ο ΕΦΕΠΑΕ δεν λογίζονται ως τροποποιήσεις, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και δύναται να εξετάζονται κατά τη φάση της πιστοποίησης.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων, που απαιτούνται από το Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ και το ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.

Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση των έργων.

 


 

Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ για να μάθετε αν η επιχείρησή σας μπορεί να ενταχθεί σε αυτό ή σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο προσεχές 12μηνο.

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος και εντάσσεστε, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για ενημέρωση.